Värmepumpar/Komfortkyla

Värmepump - Förnyelsebar energi

Värmepumpen hämtar sin energi från naturen och dess energi klassas som förnyelsebar. Energi från solen lagras i berget, jorden, luften och vattnet.

Det är alltså en helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Det blir strängare och strängare krav på vår energianvändning i byggnader.

EU har slagit fast att vi ska minska den med 20% till år 2020. När det gäller uppvärmning är värmepumpar ett av de miljömässigt och driftekonomiskt absolut bästa alternativen.

varmepump-miljo1

Alltid i närheten, alltid till hands

Det ska vara enkelt att få hjälp, det tror vi på och arbetar därefter med försäljning av produkter, service, installation, reservdelar, tillbehör och projektering inom värmepumpsområdet.

Vi är auktoriserade av de varumärken vi jobbar med och självklart är Vitvaruservice ett ackrediterat kontrollorgan av SWEDAC.

Hos oss hittar du också din Certifierade Personliga Servicetekniker

Vardagen är som en maskin där minsta krångel kan få allt att stanna. Vi arbetar efter tesen att om något kan gå fel, så gör det förmodligen det, och oftast vid sämsta möjliga tidpunkt. Till exempel mitt i natten eller under en helg. Vi är alltid beredda – du kan lämna oron och stöket till oss.

Med en Personlig Servicetekniker har du alltid en expert nära till hands som lär känna din maskinpark och vet vad som behövs för att den ska fortsätta fungera som du förväntar dig. Serviceteknikerns totalansvar är bekvämt för dig men också viktigt för att dina maskiner ska fungera tryggt och säkert.

Ekonomi

Att installera en värmepump är visserligen en större investering initialt än andra alternativ men den låga driftkostnaden gör att investeringen snabbt betalar sig.

Dessutom garderar man sig bättre mot framtida energiprishöjningar, som vi kan vara helt säkra på kommer. Frågan är egentligen bara hur snabbt de kommer öka? De senaste åren ser utvecklingen ut på detta sätt.

Sammanfattningsvis kan man säga att en värmepumpanläggning rent ekonomiskt medför:

  • Minskad driftkostnad (ökat driftnetto), lägre hyra (Brf)
  • Högre värde på fastigheten
  • Dämpar kraftigt inverkan av energiprishöjningar
  • Minskat beroende av energileverantör

Miljö

Olika energikällor belastar vår miljö olika mycket. Väljer man en värmepump gör man en stor insats för miljön, eftersom 60-80% av energin kommer direkt från solen och således inte innebär någon miljöbelastning alls. Den energi i form av el som behövs för att driva värmepumpen utgör bara en liten del av den energi värmepumpen avger.

Idag kan vi välja hur elen vi köper ska vara producerad. Väljer man då grön el, det vill säga el producerad enbart från förnyelsebara energikällor, blir bidraget till växthuseffekten i princip noll. Väljer man att installera värmepump tar man samtidigt ansvar för vår gemensamma miljö.

  • Klimatsmart – Förnyelsebar energikälla
  • Liten miljöpåverkan
  • Liten växthuspåverkan
  • Möjlighet att välja miljöprofil från elleverantören

Trygghet

När man investerar i en anläggning som ska fungera i många år är det viktigt att man känner tillförlitlighet för driften och att man får den driftekonomi man räknat med.

Därför är det är viktigt att välja en entreprenör som kan ta ett helhetsansvar och som har den breda kompetens som är nödvändig för denna typ av anläggning.

Vår sektion för värmepumpar arbetar med just dessa typer av anläggningar, oavsett om det är för flerbostadshus, kommersiella lokaler eller industri. Det borgar för bra funktion med god driftekonomi och hög tillförlitlighet.

Värmepumpen – en ren energikälla

Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den gratisenergin tas idag tillvara.

Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant.

Använd den värmeenergi som finns

Värmeenergi finns överallt runtom oss. Det handlar bara om att kunna använda den utan att behöva tillföra alltför stora mängder energi utifrån. En värmepump kan dra nytta av en lagrad värmeenergi. Oavsett om det handlar om värmeenergi i luften (uteluft eller ventilationsluft), markens yt- eller djupskikt, berggrunden, grundvattnet eller i spillvatten så finns energin där, redo att transporteras och omvandlas till ännu högvärdigare energi. Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bland annat på husets energibehov, vilket värmesystem som idag är installerat och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder.

Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom

I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan.

I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset. Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil (strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rörsystem. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform.

Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t.ex. vid +100°C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120°C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80°C. Köldmedierna i värmepumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras då trycket ändras. Deras kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40°C vid atmosfärtryck. Därför kan de användas även vid låga temperaturer hos värmekällan.

Så lönsam är värmepumpen

Värmepumpens värmefaktor

Ju högre effektivitet en värmepump har desto lönsammare är den. Effektiviteten anges som värmefaktor, energin som erhålls från pumpen i relation till tillförd elektrisk energi.

Exempel: Värmefaktor tre (3) anger att tre gånger så mycket energi som tillförs med el kan utvinnas som värmeenergi. Det vill säga att två tredjedelar erhålls ”gratis” ur värmekällan. Man sparar alltså mer pengar ju mer energi huset förbrukar.

OBS! Tänk på att värmefaktor kan anges med eller utan hjälpaggregat (pumpar mm) och vid olika temperaturer. Se upp vid jämförelser.

Ju lägre temperaturhöjningar desto högre blir värmefaktorn, värmepumpar är effektivast i värmesystem som har låga temperaturer.

familj-i-soffa

För mer information och hjälp med val av värmepump, kontakta vår kundservice. Här finns kunskap om systemval, komplettering av befintliga system samt blanketter för kalkyl och jämförande beräkningar.

Vi erbjuder

service
Service
jobba-hos-oss
Installation och projektering
webshop
Försäljning maskiner, reservdelar och tillbehör