Vår miljöpolicy

Vi skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

· Vi skall välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.

· Vi skall ta hand om och underhålla kunds produkt för att säkerställa lång livslängd och funktion.

· Vi ska sträva efter att öka livslängd på kunds produkt genom att tillhandahålla god tillgänglighet på service.

· Vi skall välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt så långt det är möjligt, till exempel effektivisera våra transporter till och från etableringsplats och planera inköp.

· Vi skall källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.

· Vi skall minska användningen av kemikalier med negativ miljöpåverkan så långt det är möjligt.

· Vi skall öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunder i syfte att skydda miljön.

· Vi skall identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Helhetssyn

Vårt miljöprogram skall kännetecknas av en helhetssyn. Vi skall ha kunskap om våra produkter, tjänster och processer utifrån hela livscykeln så att vi kan initiera, aktivt driva och påverka interna såväl som externa förbättringsprocesser som leder till minimal resursförbrukning.

Kommunikation

Vi skall leva upp till våra kunders förväntningar på säkra och miljöanpassade produkter och aktivt sprida kunskap om dem i syfte att stimulera efterfrågan på dessa produkter. Alla våra produkter skall ha miljöinformation. Vi skall arbeta för att göra den lätt tillgänglig och så tydlig som möjligt.

Kontinuerlig förbättring

Vi skall följa moderbolagets utveckling och strategi i miljöfrågor och aktivt medverka till att valet av produkter för våra kunder uppfyller ställda krav på minskad miljöförstöring.

Transporter

Vi skall undvika onödiga transporter och körningar inom vår verksamhet samt eftersträva miljöriktiga val för transporter och fordon.

Engagemang

En förutsättning för ett aktivt miljöarbete är alla medarbetares motivation, engagemang och delaktighet. Vi skall därför arbeta för en ökad medvetenhet i miljöfrågor genom information och produktkunskap.

Vitvaruåtervinning

Vitvaruåtervinning i Sverige AB

Hanterar det finansiella garantiåtagandet inom producentansvaren för de medlemsföretag i APPLiA som anslutit sig.
Vitvaruåtervinning säkerställer de ingående företagens finansiella garantiansvar under 2007-2019.
Idag är företagen anslutna till El-Kretsen AB som säkerställer detta ansvar och med anledning av detta utgår inga avgifter.
Anslutna företag
Adexi, Asko Appliances, BSH Hushållsapparater, Electrolux HemProdukter, Elektroskandia, Franke Futurum, Gorenje, Gram, Helkama, Melitta, Miele, MoccaMaster, OBH Nordica, Philips, Procter & Gamble, Tefal, Whirlpool och Wilfa.