Miljö

Vår miljöpolicy

”Vi skall verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle. Genom att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö, skapar vi nya affärsmöjligheter och ökar vår konkurrenskraft.

Omsorgen om miljön skall genomsyra hela vår verksamhet och prägla vårt dagliga arbete.”

Miljö

Helhetssyn

Vårt miljöprogram skall kännetecknas av en helhetssyn. Vi skall ha kunskap om våra produkter, tjänster och processer utifrån hela livscykeln så att vi kan initiera, aktivt driva och påverka interna såväl som externa förbättringsprocesser som leder till minimal resursförbrukning.

Kommunikation

Vi skall leva upp till våra kunders förväntningar på säkra och miljöanpassade produkter och aktivt sprida kunskap om dem i syfte att stimulera efterfrågan på dessa produkter. Alla våra produkter skall ha miljöinformation. Vi skall arbeta för att göra den lätt tillgänglig och så tydlig som möjligt.

Kontinuerlig förbättring

Vi skall följa moderbolagets utveckling och strategi i miljöfrågor och aktivt medverka till att valet av produkter för våra kunder uppfyller ställda krav på minskad miljöförstöring.

Transporter

Vi skall undvika onödiga transporter och körningar inom vår verksamhet samt eftersträva miljöriktiga val för transporter och fordon.

Engagemang

En förutsättning för ett aktivt miljöarbete är alla medarbetares motivation, engagemang och delaktighet. Vi skall därför arbeta för en ökad medvetenhet i miljöfrågor genom information och produktkunskap.