Kvalitet

Kvalitet och kvalitetspolicy

Varje medarbetare inom Vitvaruservice i Stockholm AB bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst, genom professionellt genomförda tjänsteleveranser och med ett tjänsteutbud som möter kundernas behov.

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet via NPS (Net Promotor Score) kan vi följa hur vi lyckas med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Vi har tydligt uppsatta kvalitetsmål som vi ständigt strävar efter att slå.

nps-diagram-__png-1_jpg

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

För Vitvaruservice i Stockholm AB är det självklart att våra kunder tar kvaliteten på våra produkter och tjänster för given.

Kvalitet är ett outtalat krav grundat på det förtroende våra kunder visar oss.

Kvaliteten på en produkt eller en tjänst är resultatet av en serie aktiviteter. Vitvaruservice kvalitetspolicy gäller därför alla medarbetare inom företaget, såväl som alla produkter och tjänster vi tillhandahåller, oavsett om vi gör dessa själva eller köper in dem.

För att säkerställa detta:

  • Arbetar vi med trovärdiga leverantörer, grundade på långvariga relationer, som kan hålla hög servicenivå gentemot oss och våra kunder.
  • Drar vi alltid lärdom av de brister och fel som ändå uppstår och noga analysera processerna så de inte uppstår igen.
  • Använder vi effektiva maskiner och metoder vid service och installation, för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.
  • Strävar vi efter en lönsamhet som gör det möjligt att alltid ligga i framkant med kvalitets- och miljöinvesteringar.

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Vitvaruservice bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera våra tjänster och produkter i rätt tid och på rätt sätt.